Den samlede studieadministrasjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet står bak denne serien av seminar. Hensikten er å bidra til kompetanseheving gjennom utveksling av erfaringer, viktig litteratur og ideer.

Målgruppen: Alle som arbeider med å forbedre læringsmiljøet for studenter i høyere utdanning.

 
Evaluering av helheten i andre semester
MNFA - Fagseminar 02/12
  Tid: Onsdag 21.november 2012, kl 14.00 - 1600
 

Sted: Seminarrom π i 4 (nytt rom i 4 etg. Realfagbygget - skiltet fra den sentrale heisen)

PÅMELDING: Hvordan vi gjennomfører seminaret vil avhenge av antall deltagere. Derfor ber vi om at du melder deg på ved å sende en epost hit med navn, stilling og tilhørighet. Helst før 16.11.12. Men du er også velkommen om du bestemmer deg i siste liten.
ALLE grupper av ansatte og studenter er velkommen! GRATIS deltagelse.

 

 

 

 

 


Det er i dag klare rutiner for hvordan hvert enkelt emne skal evalueres på instituttene.
Men hvordan emner som leses parallelt fungerer sammen faglig og praktisk er det mindre rutiner for, og også hvordan studentene opplever at det helhetlige læringsmiljøet støtter opp om de emnene de leser.
Ved Matematisk institutt har de gjennom et eget PEK-prosjekt adressert denne problemstillingen gjennom å etablere en fokusgruppe av studenter i andre semester på studieprogrammet.

På dette seminaret vil erfaringene fra prosjektet bli presenterte med et spesielt fokus på:  

  • praktiske sider for å fine frem til de studentene som skulle være med
  • hvordan man informerte om møtene for å få best mulig deltagelse
  • hvordan selve møtene ble gjennomført
  • hvilke spørsmål som ble stilt
  • hva man fikk ut av møtene

Siktemålet med prosjektet var:

  • At studentene i størst mulig grad skal oppleve at emnene de leser i samme semester fungerer som en logisk helhet, faglig og praktisk.
  • At studentene ikke møter unødige praktiske hindringer for å kunne prestere optimalt.
  • At fagmiljøene får et verktøy for å kunne legge opp gode tiltak for å sikre studentene et trygt sosialt læringsmiljø og for å sikre at studentene ser hensikten og opprettholder motivasjonen for videre studier.

Samtidig er det et mål:

  • å redusere frafallet på studiene

Bakgrunn

Evalueringen av Kvalitetsreformen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet , Universitetet i Bergen (Sæthre 2007) viste at gode didaktiske opplegg på enkeltemner i noen tilfeller fungerte dårlig fordi lærere på emner studentene leste parallelt i liten grad så hvilke utfordringer studentene møtte på de øvrige emnene.

Samtidig ser vi at andre semester er det semesteret flest tar avgjørelsen om å slutte på programmene (Mandt 2008, Mikalsen 2009, Sæthre 2007). Det er derfor viktig å kunne sette inn de riktige tiltakene i andre semester, og tilbakemeldingene fra en slik fokusgruppe vil kunne være svært verdifulle.

Overføringsverdi

Det store frafallet etter andre semester er noe som går igjen i de fleste studieprogram ved Universitetet i Bergen. Å benytte en fokusgruppe vil derfor kunne gi de fleste studieprogram verdifull informasjon for å videreutvikle tilbudet

Konkret om dette prosjektet

Studieadministrasjonen ved Matematisk institutt samarbeidet med rådgiver ved fakultetet om det praktiske opplegget med å finne fatt i studenter til referansegruppen planlegge og gjennomføre de ulike møtene . Det ble holdt 2 møter i løpet av våren 2012.

Prosjektets aktører

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Matematisk institutt, fagutvalget ved Matematisk institutt og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Referanser
Mandt, H.M. 2008-2
Frafall, Bachelorprogram i informatikk, Universitetet i Bergen, Våren 2008
Mikalsen, T. V. og F. Strøm. 2009
Studenters opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene. Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet ved Universitetet iBergen. Udanningsavdelingen, UiB.
Sæthre, H. Å. 2007
Kvalitetsreformen; Hva skjedde ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen? Rapport i Studieløpsprosjektet, MN-fak. UiB.
Tidligere fagseminarer:

21. mars 2012 Seminar om bacheloropptaket
7.september 2011: Rekruttering til bachelorutdanningene
7.april 2011: INNGÅELSE AV ERASMUSAVTALER

8. desember 2010: UTVIKLING AV EN MASTERUKE
7.oktober 2010: DEBATTMØTE OM STUDIEADMINISTRASJONEN
16. juni 2010: PROGRAMMØTER I BACHELORGRADEN


Seminaret blir ledet av
de 2 prosjektansvarlige og noen av studentene som var med vil være til stede.   

   

Kristine Lysnes har vært ved Matematisk institutt i 4 år.
Som studiekonsulent er hun en nøkkelperson når det gjelder
tilrettelegging for studentene.

     

Harald Åge Sæthre
rådgiver ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Sæthre arbeider med læringsmiljøet i vid forstand og er spesielt opptatt av frafallsproblematikk.